box design_3.gif

CREATIVE

DESIGN

ADSVERTISING

Logo_Icon.png

khách hàng hiện tại.

bia-craft-east-west-brewing-khong-gian5
ERI_CLINIC_CLUB PHOTOS_SCE_062018_ (7).j

Các Gói Dịch Vụ.

K2-COBAN.png
K2-NANGCAO.png
K2-CHUYENNGHIEP.png

start something new!

(+84) 789 111 812

hi@kreativekommunication.com

visit us:

27 Nguyen Huu Tho, Sunrise City North Tower, OTX1

phone.png